Prelegenci

Michał Guć - Wiceprezydent Gdyni. W mieście odpowiada m.in. za: pomoc społeczną, ekonomię społeczną, aktywizację i wsparcie seniorów, pozyskiwanie funduszy europejskich, współpracę z sektorem pozarządowym, programy rewitalizacji i organizacji społeczności lokalnej, budżet obywatelski, profilaktykę uzależnień, innowacje społeczne. Przewodniczy Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Gdyńskiej Radzie ds. Seniorów. Jest pełnomocnikiem prezydenta miasta Gdyni do spraw aktywności obywatelskiej. Był inicjatorem i autorem pierwszego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej kompleksowego programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Opublikował w kraju i za granicą szereg książek i kilkadziesiąt artykułów dotyczących społeczeństwa obywatelskiego, administracji publicznej, partycypacji społecznej, organizacji pozarządowych i ekonomii społecznej. Laureat wielu nagród i wyróżnień za działalność na rzecz sektora obywatelskiego. Inicjowane i koordynowane przez niego przedsięwzięcia w zakresie polityki społecznej były nagradzane również przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Senat RP oraz Prezydenta RP. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.


Mirosława Jezior – od 2007 roku Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Jest osobą energiczną i otwartą na szerokie spektrum współpracy międzysektorowej oraz gorącą orędowniczką wdrażania w życie nowych pomysłów, idei i rozwiązań. Jeśli sytuacja tego wymaga, śmiało wytycza nowe granice w działalności pomocy społecznej, które wychodzą czasem znacznie poza przyjęte minimum.


dr n. med. Agata Cichoń-Chojnacka - lekarz, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, terapeuta rodzinny, członek Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W codziennej praktyce zajmuje się diagnozą i leczeniem zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży, kwalifikacją do dalszej terapii, prowadzeniem wykładów, warsztatów psychoedukacyjnych dla rad pedagogicznych, psychologów i opiekunów dzieci. Od 2016 roku pełni funkcję kierownika Gdyńskiego Centrum Diagnozy i Terapii FASD w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Szczególny obszar zainteresowań to wczesna więź oraz zaburzenia potraumatyczne u dzieci i młodzieży.


Emil Szumiło - psycholog, absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Specjalizuje się w zakresie psychoterapii lęku i zaburzeń osobowości. Pomaga rodzicom w rekonstrukcji bezpiecznego stylu przywiązania u dzieci. Pracuje w ramach nowego podejścia terapeutycznego stworzonego przez Jeffreya Younga dyrektora Instytutu Psychoterapii w Nowym Jorku. Opracował cykl zajęć dla rodziców pomagających lepiej rozumieć zachowania dzieci. W latach 2002 - 2017 współpracował z Fundacją EY. W ramach współpracy konsultował rodziców na turnusach terapeutycznych, prowadził warsztaty w programie Zrozumieć Dziecko. Jest autorem programu Akademia Świadomego Rodzica - program przeznaczony dla rodziców zastępczych i adopcyjnych. Prowadził cztery edycje tego programu dla rodziców i jedną edycje dla specjalistów. Prowadzi warsztaty dla rodziców z zakresu pracy nad regulacją emocji. Superwizuje zespół psychoterapeutów pracujących z uzależnioną młodzieżą oraz superwizuje pracowników socjalnych pracujących z rodzinami zastępczymi.


Teresa Jadczak-Szumiło - dr n. społecznych, psycholog, pedagog. Ukończyła Uniwersytet Warszawski i Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie. Jest doktorem nauk społecznych w zakresie Psychologii Klinicznej. Pracę doktorską obroniła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - promotor prof. Elżbieta Hornowska. Absolwentka studiów podyplomowych “Diagnoza i terapia neuropsychologiczna” UMCS Lublin. Obecnie prowadzi na tym kierunku moduł z diagnozy neuropsychologicznej dziecka. Trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego II stopnia licencja nr 195. Certyfikowany specjalista ds. przemocy. Specjalizuje się w pracy z dziećmi dotkniętymi traumą po katastrofach. Jest autorką poradnika w zakresie pracy z traumą dziecięcą wydanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w roku 2001. Prowadzi terapię traumy z wykorzystaniem terapii EMDR. Specjalizuje się w zakresie neurorozwoju i neurostymulacji dzieci - opracowała w tym obszarze kwestionariuszn do badania dzieci i niemowląt BND. Jest diagnostą w zakresie stosowania skali NBAS - skala do oceny noworodków T. Brazeltona. Za swoją pracę była wielokrotnie nagradzana: nagroda Ministra Pracy i Polityki Socjalnej za osiągnięcia w zakresie pomocy społecznej (1996 r.), nagroda Ministra Zdrowia “Zasłużony dla Służby Zdrowia” za badania nad diagnostyką FAS w Polsce (2008 r.). Badania prowadzone wspólnie z prof. Andrzejem Urbanikiem, lekarzem radiologiem CM UJ w Krakowie.


Ewa Szczypior -– główny specjalista Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Psycholog o specjalizacji Psychologia Kliniczna. Od 1981 roku pracowała na rzecz tworzenia systemu leczenia osób uzależnionych od środków psychoaktywnych w województwie gdańskim. Następnie – od 1999 roku – na rzecz tworzenia nowego systemu polityki społecznej, szczególnie tworzenia sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wykluczonych z powodu przemocy domowej, handlu ludźmi, doświadczających bezdomności. Od lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi w celu tworzenia systemów rozwiązywania problemów społecznych. W trakcie pracy zawodowej przeprowadzała szkolenia, warsztaty i superwizje dla pracowników pomocy społecznej, członków organizacji pozarządowych. Od wielu lat bierze udział w pracach Filii Pomorskiej Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Pomorskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego, tworzenia Strategii „Zdrowie dla Pomorzan”, programu „Współpracy z rodziną w leczeniu osób chorujących na schizofrenię” oraz Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, a także pełni funkcję Wojewódzkiego Koordynatora Krajowego Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.


mgr Anna Landowska - psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, obecnie kształci się w nurcie psychodynamicznym w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, członek zespołu ds Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni. Na co dzień pracuje z osobami uzależnionymi oraz z ich rodzinami. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz grupową. Często jej pacjentami stają się matki, które w konsekwencji uzależnienia, straciły możliwość opieki nad swoimi dziećmi, w przebiegu ciąży spożywały alkohol. Prowadzi szkolenia i warsztaty mające na celu przybliżenie specyfiki pracy z osobami uzależnionymi oraz z osobami tzw. podwójną diagnozą (uzależnienie plus dodatkowa diagnoza psychiatryczna).


Beata Podlasek - mama prowadząca Rodzinny Dom Dziecka, pedagog, autorka publikacji ABC…Rodzicielstwa Zastępczego oraz artykułów dotyczących dzieci niepełnosprawnych wychowywanych poza rodziną biologiczną. Wraz z mężem nagrodzona medalem „Gdynia bez barier” oraz Wyróżnieniem Bursztynowego Serca na Dłoni. Autorka innowacji społecznej “JAK?”. Marzy, aby wszystkie niepełnosprawne Dzieci znalazły DOM oraz mogły w pełni przeżywać słowa MAMA i TATA.


Edyta Sinacka-Kubik - psycholog, psychoterapeuta, kierownik Zespołu Pomocy Psychologicznej w MOPS Gdynia, posiada doświadczenie w pracy z rodzinami z dziećmi i młodzieżą z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym i emocjonalnym, konsultuje rodziny w kryzysie – klientów MOPS w Gdyni w celu zapewnienia im optymalnego wsparcia psychoterapeutycznego, jeden z liderów Koalicji na rzecz Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni.


mgr Maria Bazaczek - nauczyciel dyplomowany wczesnoszkolnej edukacji, oligofrenopedagog, terapeuta EEG Biofeedback. Uczestnik Pomorskich Hackatonów Edukacyjnych organizowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty, w wyniku których powstają projekty i rozwiązania do wykorzystania przez środowiska szkolne, zmieniające myślenie o edukacji. Na co dzień pracuje w Zespole Wczesnej Edukacji nr 1 w Gdyni. Jako nauczyciel stara się rozwijać i odkrywać możliwości oraz pasje każdego ucznia. Szczególny obszar zainteresowań, to wspomaganie w rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi oraz możliwości zastosowania metody TOC w edukacji.


Seweryna Konieczna –- dr nauk medycznych, lekarz neurolog, historyk medycyny, magister filologii polskiej, wieloletni nauczyciel akademicki, laureatka (III miejsca) I edycji plebiscytu Dziennika Bałtyckiego Nauczyciel Akademicki na Medal na Pomorzu w roku 2018. Ukończyła studia medyczne na wydziale lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku i studia polonistyczne na Uniwersytecie Gdańskim. Całe swoje życie zawodowe związana z Akademią Medyczną w Gdańsku – obecnie Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Powołanie medyczne realizuje jako neurolog w Klinice Neurologii Rozwojowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, natomiast pasje humanistyczne w Zakładzie Historii i Filozofii Nauk Medycznych tej samej uczelni. Jest członkiem Komisji Badań nad Historią Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, prelegentką licznych konferencji naukowych w Polsce i za granicą, autorką wielu książek i publikacji na temat historii medycyny i neurologii. Jest też od wielu lat konsultantem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 3 i nr 4 w Gdańsku, konsultantem Poradni Medycyny Sportowej oraz certyfikowanym diagnostą zespołu FAS. W zakresie diagnozowania FAS/FASD, bardzo aktywnie udziela się w GOPP przy ulicy Racławickiej oraz w Gdyńskim Centrum Diagnozy i Terapii FASD przy ulicy Morskiej od samego początku ich powstania.


Teresa Wiśniewska – Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1997 roku pracowała w strukturach orzecznictwa pozaubezpieczeniowego w Gdańsku, od 2000 roku – w Gdyni. Otwarta na wyzwania i skutecznie realizująca wyznaczone cele.


mgr Anna Piaskowska – psycholog, posiadająca wieloletnie doświadczenie w zakresie pomocy psychologicznej dziecku i rodzinie. Współtworzyła pierwszy w województwie pomorskim Punkt Diagnostyczno-Konsultacyjny dla Dzieci z FAS i Ich Rodziców w Gdyni (obecnie Centrum Diagnozy i Terapii FASD w Gdyni). W pracy diagnostycznej i terapeutycznej łączy wiedzę neuropsychologiczną dotyczącą funkcjonowania człowieka z założeniami teorii przywiązania i zaburzeń więzi oraz psychotraumatologii. Szczególnym obszarem zainteresowań jest udzielanie pomocy rodzicom zastępczym oraz rodzinom adopcyjnym. Doświadczenie zdobywa w ramach pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w ramach gabinetu prywatnego. Swoją pracę, zarówno w zakresie diagnozy, jak i terapii, poddaje stałej superwizji indywidualnej i grupowej.


mgr Marzanna Mróz - oligofrenopedagog, neuroterapeuta (II° neuroterapii EEG Biofeedback), terapeuta pedagogiczny, nauczyciel dyplomowany. Od 25 lat pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Gdyni, dyrektor tejże placówki. Prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć terapii pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (specjalizacja I° z zakresu terapii pedagogicznej, studia podyplomowe). Bogate doświadczenie we współpracy ze szkołami gdyńskimi oraz w prowadzeniu zajęć warsztatowych (profilaktyka uzależnień, w tym behawioralnych, komunikacja, integracja itp.). Współautorka programu “Przeciwdziałanie przemocy w szkole”.